Het nieuwe Regeerakkoord: Hoofdstuk Zorg

10-10-2017 – Door Umbra Zorg

Het hoofdstuk over de zorg in het nieuwe regeerakkoord ademt positiviteit. Zo wordt de zorg in ons land met trots ‘behorende tot de beste van Europa’ genoemd. Op diverse gebieden ziet het nieuwe kabinet kansen om te besparen en mogelijkheden tot geweldige investeringen en innovaties. Het kabinet streeft naar een inclusieve samenleving waarin iedereen, ongeacht talent, beperking, geaardheid of handicap, mee kan doen.

Het kabinet gaat voor verbeteringen. Zo wordt er gestreefd naar minder bureaucratie, minder regels en meer vertrouwen in de zorgprofessionals. Eén van de voorgestelde verbeteringen is het plan om knelpunten in de Wmo gericht aan te pakken. Ook wil het kabinet mantelzorgers, waar men de grote waarde van inziet, extra ondersteunen via de gemeenten. In de geestelijke gezondheidszorg streeft het kabinet naar minder stigmatisering en meer integratie in de samenleving door middel van een integrale aanpak. Er is een plan om de Wlz ook toegankelijk te maken voor GGZ-cliënten die langdurige zorg nodig hebben.

In verpleeghuiszorg wordt met 2,1 miljard euro flink geïnvesteerd om aan de nieuwe normen voor goede zorg te voldoen. Het doel van de investeringen is dat er nu en in de toekomst voldoende goed opgeleide zorgprofessionals zullen zijn. Ook digitalisering wordt door het kabinet aangemoedigd. Hierdoor wordt het zorgpersoneel optimaal ingezet, wat personeel en daarmee kosten bespaard. Onnodige zorg moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Het kabinet heeft ook oog voor de toenemende eenzaamheid, die willen ze aanpakken. Dit gebeurt door een coalitie tussen gemeenten en maatschappelijke organisaties.

Een andere belangrijke mogelijkheid tot besparen in de zorg ziet het kabinet in preventie en gezondheidsbevordering. Het kabinet gaat roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik aanpakken, o.a. met een accijnsverhoging op tabak. Ook wil het kabinet andere bewezen effectieve maatregelen inzetten. Het kabinet zet in op preventie van en ondersteuning bij onbedoelde (tiener)zwangerschappen. Ook het voorkomen van depressies en zelfdoding vindt het kabinet belangrijk. Hierbij is er speciale aandacht voor jongeren en voor mensen die horen tot de LHBTI.

De kosten van genees- en hulpmiddelen moeten beheerst worden door een scherpere inkoop en een herberekening van het geneesmiddelenvergoedingssysteem. Het kabinet rekent hierin op een forse besparing.

Het huidige zorgstelsel met private zorgaanbieders en -verzekeraars onder publieke randvoorwaarden blijft in stand en wordt waar mogelijk verbeterd. Inspraak van cliënten en mededinging wordt door het nieuwe kabinet bevorderd. Ook met betrekking tot de verzekeringspolissen wil het kabinet meer duidelijkheid en onderzoek doen naar (meer) transparantie en standaardisatie van de polissen.

Het pgb blijft bestaan. Het maximale verplichte eigen risico wordt bevroren op 385 euro per jaar, maar de zorgpremies worden wel verhoogd. Er komt een abonnementstarief van 17,50 euro per 4 weken voor huishoudens die gebruikmaken van de Wmo.

De politieke partijen die samen dit kabinet vormen verschillen enorm van opinie op het gebied van vrijwillige levensbeëindiging, onderzoek met embryo’s en verruiming van de wet op orgaandonatie. Het kabinet gaat daarom op het gebied van deze medisch-ethische kwesties uit van de huidige wetgeving en wil graag het maatschappelijke debat over en wetenschappelijk onderzoek naar deze gevoelige kwesties bevorderen. Daarbij houdt het kabinet altijd een zorgvuldige en respectvolle benadering in acht.

Tot slot kan men na het lezen van de kabinetsplannen op het gebied van de zorg niet ontkennen dat ‘zorg voor verbinding’ ook door dit kabinet nagestreefd wordt. Verbinding in de samenleving door inclusiviteit, transparantie en duidelijkheid, en vertrouwen en respect voor elkaar. Umbra Zorg wenst dit kabinet veel succes en verbondenheid bij het uitvoeren van deze plannen.

#regeerakkoord #zorg #zorgvoorverbinding #kabinet